Предузеће је основано Решењем Народног одбора Општине Младеновац број 04-9515/1-61 од 29.05.1961. године као: Комунална радна организација за производњу и дистрибуцију воде и одржавање хигијене "12. Октобар" н.суб.о. Младеновац, улица Краљице Марије број 32. Предузеће је организовано Одлуком Скупштине Општине Младеновац, број 06-57/89-И као Комунално јавно предузеће и уписано у Судски регистар код Окружног привредног суда у Београду, под бројем Фи 1662/89 од 14.08.1989. године.
Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре у Регистар привредних субјеката под бројем БД. 45898/2005 дана 23.06.2005. године. Јавно предузеће послује под пуним пословним именом: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" Младеновац ("Ј.П.") Скраћени назив предузећа је: ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ" Младеновац ("Ј.П."). Делови предузећа иступају у правном промету под пословним именом предузећа. Седиште предузећа је у Младеновцу у улици Краљице Марије бр. 32. Предузеће има свој заштитини знак који утврђује Директор предузећа. Заштитни знак ставља се на меморандум Јавног предузећа. Заштитни знак симболизује делатност Јавног предузећа.

Слике из наше прошлости


history AsfaltiranjeuliceKraljaPetraI
history Buc5a1enjebunara
history Buc5a1enjebunara2
history Buc5a1enjebunara3