• 011 / 8231 422
  • komun@verat.net

Прикључења на мрежу

14. Maрт 2018.

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА МРЕЖУ

За све радове који подлежу Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 24/11 и 145/14), процедуру пројектовања и извођења спроводе надлежни органи види у ОБЈЕДИЊЕНОЈ ПРОЦЕДУРИ у којој учествује и ЈКП Mладеновац (за нове објекте који се граде, за доградњу и надоградњу, за реконструкцију, санацију и адаптацију постојећих објеката, за пренамену и физичку деобу у постојећим објектима и линијску инфраструктуру). Издавање услова водовода и канализације у оквиру сарадње на изради планске документације, није обухваћено обједињеном процедуром. Само за постојеће објекте који се први пут прикључују, са грађевинском дозволом или са уверењем да су у поступку легализације, за раздвајање корисника, за уградњу индивидуалних водомера у постојеће засебне делове објекта и даље важи постојећи поступак пројектовања и прикључења.

КАКО ДО ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Сви корисници који желе да прикључе своје постојеће објекте на градску водоводну или канализациону мрежу треба да се обрате ЈКП Младеновац који се налази у улици Краљице Марије број 32. Предвиђена процедура састоји се из неколико фаза. Први корак је захтев за добијање Услова за пројектовање унутрашњих инсталација објекта, који се добијају на основу приложене документације: о локацији, објекту и праву власништва. Документација не сме да буде старија од шест месеци. На основу услова, лиценцирани пројектни биро израђује Главни пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације на архитектонско грађевинским подлогама пројекта или Главни пројекат изведеног стања објекта за објекат у поступку легализације. Други корак је подношење захтева за добијање Сагласности на Главни пројекат. Предаје се на шалтеру Корисничког сервиса. Добијањем решења о сагласности и овером графичких прилога у пројекту, приступа се финалном, трећем кораку предаје захтева за водоводниили канализациони спој. Оформљени досије прикључка (зелени картон) се шаље на надлежне погоне водоводне/канализационе мреже, који излазе по налогу на терен и прикључују будућег корисника. Напомињемо да објекат изграђен без грађевинске дозволе право на привремено прикључење (до добијања грађевинске и употребне дозволе по окончању легализације) остварује само кроз поступак легализације, пројектовањем унутрашњих инсталација водовода и канализације у складу са издатим условима ЈКП Младеновац на архитектонско грађевинским подлогама Главног пројекта изведеног стања објекта. Обавеза корисника, односно власника објекта је да по реализацији прикључка геодетскисними изведени прикључак. Снимак се доставља надлежном сектору ЈКП Младеновац ради добијања Потврде да је објекат прикључен на градске мреже водовода и канализације. На нашем сајту налазе се неопходни ОБРАСЦИ захтева које можете попунити. Молимо Вас да користите понуђене обрасце. Да би остварио право на прикључак, будући корисник водоводне и канализационе мреже у обавези је да: - плати таксе за услове, сагласност и прикључак – таксе се плаћају ЈКП МЛАДЕНОВАЦ према важећем ценовнику;- сноси трошкове пројектовања Главног пројекта, које ради лиценцирани пројектни биро, као и - трошкове извођења прикључка на терену.Реални трошкови извођења прикључка на терену обухватају: ископ, водомерни шахт и набавку водомера са пратећом арматуром за водовод (гранични ревизиони силаз за канализацију) и цевног материјала. Сви припремни радови и сви радови на изради прикључка су у надлежности и о трошку корисника, односно извођача.

САДРЖАЈ ПРАТЕЋЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОБЈЕКТА И ПРИКЉУЧКА, У ЗАВИСНОСТИ ОД СТАТУСА ОБЈЕКТА ЈЕ СЛЕДЕЋИ:

- уз захтев за добијање Услова, за постојеће објекте потребно је доставити: копију плана парцеле са координатом и уцртаним објектом, доказ о власништву-лист непокретности за парцелу, копију личне карте за физичка, односно копију Решења о упису у регистар привредних субјеката за правна лица, што је и довољно за постојеће објекте са грађевинском дозволом;- за постојеће објекте изграђене без одобрења за изградњу, потребно је додатно доставити: потврду, уверење да ће бити легализовани и геодетски снимак објекта у поступку легализације;Додатно, ЈКП МЛАДЕНОВАЦ ће одговорити на захтев по службеној дужности надлежног органа, о трошку подносиоца или на лични захтев подносиоца уз следећу документацију:- за привремене објекте – уз захтев доставити и допис надлежног органа, решење о постављењу и ситуацију са уцртаним привременим објектом на катастарско топографској подлози;- сагласност на локацију баште угоститељског објекта – уз захтев у слободној форми доставити допис надлежног органа у коме се тражи сагласност ЈКП Младеновац и ситуацију баште са свим елементима уређења на катастарско топографској подлози, са легендом и у размери (Р=1:500);- сагласност на локацију објекта у поступку легализације у односу на инсталације водовода и канализације – уз захтев у слободној форми доставити допис надлежног Секретаријата у коме се тражи сагласност ЈКП МЛАДЕНОВАЦ и геодетски снимак објекта који је предмет легализације;- мерење притиска – уз захтев у слободној форми за мерење радног притиска у уличној водоводној мрежи која је у надлежности ЈКП МЛАДЕНОВАЦ, доставља се копија плана парцеле са координатом и контакт особа и телефон;- за потребе израде урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препарцелације– за претходну урбанистичко техничку разраду локације уз захтев за издавање услова у слободној форми доставити допис/мишљење надлежног органа о потреби за израдом урбанистичке документације и ситуацију са обухватом, предлогом препарцелације и будућим ситуационим решењем објеката;уколико техничко решење ради прикључења објеката налаже регулисање имовинско правних односа, неопходно је прибавити све неопходне писмене оверене сагласности власника/сувласника.

Вести и догађања

Погледај све вести